Säännöt

HELSINGIN TANSSIOPISTON KOULUTUSSÄÄNNÖT

1 § Ilmoittautuminen
1.1. Oppilas ilmoittautuu Helsingin tanssiopiston tunneille kirjallisesti joko sähköisellä ilmoittautumislomakkeella osoitteessa www.helsingintanssiopisto.fi tai käsin täytettävällä ilmoittautumislomakkeella, jolloin alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoittautumislomakkeen allekirjoittaa huoltaja.
1.2. Talvikauden ilmoittautuminen on voimassa syys- ja kevätlukukauden, molemmat kestoltaan viisi jaksoa. Jaksojen pituus on neljä tai viisi viikkoa (ks. erillinen jaksoluettelo). Kesäkaudeksi ilmoittaudutaan erikseen.
1.3. Oppilas voi käydä kokeilutunnilla suorittamalla yksittäistuntimaksun etukäteen.

2 § Maksut
2.1. Oppilas maksaa opistolle
• maksut tunneista, joille hän on ilmoittautunut. Oppilas pitää opintopaikkaa hallussaan ja maksaa siitä aiheutuneet opintomaksut siihen asti, kunnes kirjallinen lopettamisilmoitus on näiden sääntöjen 4 § mukaisesti tehty oppilastoimistolle.
• viivästyneestä maksusta perittävän viivästyskoron ja maksumuistutuksen lähettämisestä 5 eur kpl
• maksujen joutuessa perintään asianomaiset toimiston kulut sekä voimassa olevan viivästyskoron. Opistolla on oikeus periä 25 euron suuruinen tarkastusmaksu oppilaalta, joka osallistuu tunneille sääntöjen vastaisesti.
2.2. Opintomaksut maksetaan postitse tai verkkopankkiin saapuvilla laskuilla. Oppilas voi maksaa opintomaksunsa joko jaksoittain tai lukukausittain, jolloin oppilas saa 10 % alennuksen. Lukukausimaksulla maksava voi 14 pv. ennen kevätlukukauden maksun erääntymistä muuttaa maksutapansa jaksoittain maksettavaksi sopimalla asiasta oppilastoimiston kanssa.
2.3. Pitkäaikaisen (vähintään 14 päivää kestävä yhtämittainen sairausloma) sairauspoissaolon takia voidaan maksumuutoksista sopia siitä päivästä lukien, kun sairaudesta on ilmoitettu oppilastoimistoon ja siitä on toimitettu lääkärintodistus opistolle (ei siis takautuvasti). Sairauslomatodistuksessa tulee olla maininta liikuntakiellosta. Rajattomasti treenaava voi saada maksuhyvityksen sairasloman kestäessä vähintään 7 päivää.
2.4. Liikuntaseteleillä, -korteilla ja mobiilimaksuilla maksettaessa oppilas ei ole oikeutettu rahapalautuksiin esim. sairaustapauksissa. Nämä maksut jäävät oppilaan tietoihin ja ne voi käyttää myöhemmin maksuna tunneista/ kursseista.

3 § Poissaolojen hyvitys
3.1. Opisto antaa oppilaalle mahdollisuuden tilapäisten poissaolojen korvaamiseen etu- tai jälkikäteen tunneilla, joilla on tilaa. Oppilas on oikeutettu korvaamaan poissaolonsa kahden kuukauden ajan poissaolosta taitotasoaan vastaavilla opiston tunneilla. Rajattomaan treenausoikeuteen ja tiiviskursseihin ei sisälly korvausoikeutta. Tiiviskursseilla ei voi korvata lukujärjestystuntien poissaoloja eikä päinvastoin. Korvausoikeus raukeaa, mikäli oppilas on peruuttanut kaikki tuntinsa. Tilapäisiä poissaoloja ei hyvitetä oppilasmaksuissa, vaan oppilas käy korvaustunnilla. Oppilas (alaikäisen kohdalla huoltaja) vastaa oppilaan poissaolojen seurannasta.
3.2. Saapuessaan korvaustunnille oppilas luovuttaa opettajalle hyvitystuntilipukkeen, jonka saa opiston nettisivuilta tai opetuspisteistä.
3.3. Korvaustunnilla voi käydä vain maksullisen jakson aikana.

4 § Ilmoittautumisen peruuttaminen
4.1 Ilmoittautumisen peruutus tehdään aina kirjallisena oppilastoimistolle joko sähköisellä peruutuslomakkeella, sähköpostilla tai kirjeellä. Opettajat eivät ota vastaan peruutusilmoituksia.
4.2. Opintomaksunsa jaksoittain maksava oppilas voi peruuttaa ilmoittautumisensa tai osan siitä (jos oppilaalla on useampi kuin yksi viikoittainen opetuskerta) 14 pv. ennen kunkin jakson alkua.
Luettelo jaksoista, maksujen eräpäivistä ja peruuttamispäivämääristä julkaistaan kunkin toimintavuoden ohjelmassa.
4.3. Opintomaksunsa lukukausittain maksava oppilas voi peruuttaa ilmoittautumisensa tai osan siitä (jos oppilaalla on useampi kuin yksi viikoittainen opetuskerta) 14 pv. ennen lukukauden alkua.
4.4. Tiiviskurssin tai leirin voi peruuttaa 7 päivää ennen kurssin/ leirin kausiohjelmaan merkittyä alkamispäivää. Tätä myöhemmin tulevista peruutuksista veloitetaan 50 % tiiviskurssin ja 25 % leirin hinnasta. Peruutusta ei voi tehdä enää kurssin/leirin alkamispäivänä tai sen jälkeen.
4.5. Yksittäistä oppituntia ei voi perua, vaan oppilas hyvittää sen käymällä muilla tunneilla (ks. 3 § poissaolojen hyvitys).

5 § Yleistä
• oppitunnin pituus on 30min/ 45 min/ 60 min/ 75 min/ 90 min/ 120 min sisältäen ryhmien vaihtumisen, läsnäolotarkistuksen ja mahdolliset koronavirustilanteen aiheuttamat toimenpiteet.
• luettelo jaksoista, peruuttamispäivämääristä sekä opiston lomapäivistä julkaistaan kunkin toimintavuoden ohjelmassa.
• lomapäivien tunnit ovat hyvityskelpoisia opiston muilla tunneilla joko etu- tai jälkikäteen. Lomapäivien tunteja ei hyvitetä oppilasmaksuissa.
• opistolla on oikeus siirtää oppilas sopivan tasoille tunnille
• tapaturmien välttämiseksi opettaja voi kieltää myöhästyneeltä oppilaalta tunnille pääsyn
• Helsingin tanssiopistolla on oikeus käyttää tunneilla ja oppilasnäytöksissä kuvaamaansa materiaalia opiston esitteessä, opetuksessa, blogissa, www- sekä facebook- ja some-sivuilla. Kaikki julkaisemamme materiaali on tarkoin valittua emmekä julkaise sopimatonta materiaalia missään muodossa.
• studioitten ovet avautuvat 15 min ennen päivän ensimmäisen tunnin alkua. Oppilaiden tulee poistua tiloista 15 min kuluessa viimeisen tunnin loppumisesta.

6 § Opiston korvausvelvollisuus
• opettajan vastuu oppilaasta rajoittuu tuntiaikaan
• oppilas saa tapaturmasuojan ottamalla henkilökohtaisen vapaa-ajan vakuutuksen
• opisto ei vastaa turhasta tunnille tulosta, ellei paikkansapitäviä yhteystietoja ole ilmoitettu oppilastoimistoon
• opisto ei vastaa pukuhuoneisiin jätetyistä tavaroista.

7 § Opetuksen estyminen
Mikäli opetusta ei pystytä järjestämään opistosta riippumattomista syistä (force majeure, esim. tiloissa tapahtuva vahinko, viranomaisen määräys, luonnonmullistus, kulkutauti ym.) ja este jatkuu 15 vrk tai pidempään, on opistolla oikeus antaa opetus etäopetuksena. Oppilasmaksut maksetaan tällöin normaalisti. Jos yllä mainittu este kestää enintään 14 vrk, oppilas korvaa pitämättä jääneet tunnit opiston muilla tunneilla.

8 § Muutosoikeus
Opistolla on oikeus listahintojen muutoksiin ilmoittamalla muutoksesta neljä (4) viikkoa ennen sen jakson alkua, jolloin muutos astuu voimaan. Oppilas, joka ei hyväksy maksumuutosta voi peruuttaa ilmoittautumisensa 4 § mainitulla tavalla.
Opisto pidättää oikeuden tilapäisiin ja pysyviin tunti- ja opettajamuutoksiin.

9 § Oppilas- ja markkinointirekisteri
Helsingin tanssiopiston oppilas- ja markkinointirekisteriä käytetään luottamuksellisesti laskutuksessa, oppilasasioissa ja Helsingin tanssiopiston markkinoinnissa. Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa tietonsa ja korjata niitä. Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarkoituksenmukaista, mikäli henkilörekisterilaki ei toisin määrää. Rekisteriseloste

10 § Valitukset
Valitukset tehdään opiston hallitukselle kirjallisesti.
Riitatilanteessa oppilas voi kääntyä kuluttajariitalautakunnan puoleen.

Helsingissä 4.6.2022 Helsingin tanssiopiston tuki ry
Hallitus

Helsingin tanssiopiston nettisivujen saavutettavuusseloste.