Taiteen perusopetus

Laki taiteen perusopetuksesta hyväksyttiin vuonna 1992 ja samana vuonna Helsingin kaupunki auktorisoi Helsingin tanssiopiston antamaan tanssin taiteen perusopetusta yleisen ja laajan opetussuunnitelman mukaan. Opetus on vuositasolla etenevää, tasot ovat esillä lukujärjestyksen yhteydessä.

 

TAITEEN PERUSOPETUS SUOMESSA JA HELSINGIN TANSSIOPISTOSSA

Taiteen perusopetus on oma opetusmuotonsa, joka tuo laadukkaan taiteen opetuksen laajasti saataville eri puolille Suomea. Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma on valtakunnallinen ja sen järjestämistä säätelevät erityiset lait ja asetukset. Missään muualla maailmassa ei ole taiteen perusopetuksen kaltaista opetusmuotoa.

Vakiintunut ammattimainen opetus ja perinteisiin pohjaava tekeminen varmistavat, että opettaminen on luotettavaa ja jatkuvaa. Taiteen perusopetuksen ympärille onkin luotu ainutlaatuinen valtiollinen rakenne, joka mahdollistaa eri taiteenalojen tavoitteellisen harrastamisen lapsesta aikuisikään asti. Opetushallitus vahvisti vuonna 2017 uudet taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet, joihin Helsingin tanssiopistonkin opetussuunnitelmat pohjautuvat.

Opisto on antanut taiteen perusopetusta vuodesta 1992, eli siitä alkaen, kun laki taiteen perusopetuksesta tuli voimaan. Opistossa on mahdollisuus opiskella tanssia sekä laajan että yleisen opetussuunnitelman mukaan. Niiden tavoitteet ovat hieman erilaiset. Esimerkiksi yleisen oppimäärän opintojen tavoitteena on tukea oppilaan omaehtoista tanssin harrastamista, kun laajan oppimäärän tavoitteena on tanssillisen osaamisen kehittämisen lisäksi antaa valmiuksia tanssin syvempään ja itsenäiseen opiskeluun sekä tanssiopintojen jatkamiseen muilla koulutusasteilla.

Opistossa kaikki oppilaat aloittavat laajassa oppimäärässä, mutta opintojen edetessä oppilas voi siirtyä yleiseen oppimäärään. Ennen laajan tai yleisen oppimäärän opintojaan oppilas voi osallistua varhaisiän taidekasvatukseen 0 – n. 6-vuotiaana.

 

LAAJA OPPIMÄÄRÄ YHTEENSÄ 1300 TUNTIA

Opetuksen tavoitteena on antaa mm. oppilaalle kyky vastaanottaa ja kokea tanssi omana taiteen alanaan ja hahmottaa se osaksi taiteen kokonaisuutta. Oman fyysisen toiminnan, luovuuden, ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä taitojen ja tietojen karttumisen kautta oppilas saa kokea elämyksiä tanssin parissa ja oppii ymmärtämään tanssia taiteenlajina. Samalla oppilas oppii harjoittelemaan pitkäjänteisesti, ymmärtämään toiston merkityksen harjoittelussa ja ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Oppilaita kannustetaan asettamaan omia oppimistavoitteita ja tekemään opintoihin liittyviä valintoja niiden pohjalta.

Opetuksessa kunnioitetaan oppilaan yksilöllisiä erityispiirteitä ja tuetaan oppilaan kehittymistä hänen omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on auttaa oppilasta hahmottamaan omaa kehonkuvaansa ja kokemaan se myönteisenä. Harjoittelun ja myönteisten kokemusten myötä saavutetaan taito ja rohkeus tulkita tanssia persoonallisesti ja kehitetään kykyä kriittiseen ajatteluun.

Omien ilmaisukanavien löytäminen ja kehittäminen tuntityöskentelyssä ja esiintymistoiminnan kautta ovat tärkeä osa tanssin opiskelua. Oppilasta kannustetaan omatoimisuuteen, ilmaisemaan mielipiteensä rakentavasti, tunnistamaan omia yksilöllisiä vahvuuksiaan sekä hyväksymään erilaisuutta ja näkemään ne rikastuttavana voimavarana. Yksilöllisyyteen kannustamalla rohkaistaan oppilaan luovuutta ja ilmaisua sekä itsetuntoa.

 

 

 

 

Opintojen laajuus on yhteensä 1300 tuntia (45 min.). Opinnot jakautuvat kahteen osaan. Perusopinnot jakautuvat kolmeen kolmivuotiseen kokonaisuuteen (Tanssi 1–3), jotka suoritetaan noin 7–16-vuotiaana. Syventävät opinnot rakentuvat yhdestä kolme vuotta kestävästä kokonaisuudesta. Nämä opinnot ajoittuvat ikävuosille n. 16–19 v.

PERUSOPINNOT- TANSSI 1

Ikäryhmä Opetuskerta/viikko
7–8 v. 1
8–9 v. 1
9–10 v. 1

PERUSOPINNOT- TANSSI 2

Ikäryhmä Opetuskerta/viikko
10–11 v. 1
11–12 v. 1
12–13 v. 1

Tanssi 2 osuuden kolmannen vuoden alkaessa oppilas päättää, jatkaako hän laajan oppimäärän opintoja vai siirtyykö hän yleisen oppimäärän Teemaopintoihin.

PERUSOPINNOT- TANSSI 3

Ikäryhmä Opetuskerta/viikko
13–14 v. 2
14–15 v. 2
15–16 v. 2

Perusopintojen oppimäärän tuntien täytyttyä oppilas saa päättötodistuksen. Opettaja/opettajat kirjoittavat todistukseen arvion oppilaan opinnoista ja sen allekirjoittaa opiston rehtori.

SYVENTÄVÄT OPINNOT

Ikäryhmä Opetuskerta /viikko
16–17 v. 2
17–18 v. 2
18–19 v. 2

Oppilas siirtyy 16 vuoden iässä suorittamaan syventäviä opintoja. Kolmelle vuodelle jakautuvissa 500 tunnin opinnoissa syvennytään tarkemmin tanssitekniikkaan, työskentelyyn ja taiteellisen ilmaisuun. Opinnot tähtäävät myös laajan oppimäärän lopputyön valmistamiseen ja päättötodistukseen. Oppilas voi suorittaa lopputyönsä valitsemassaan tanssilajissa valmistamalla soolon, dueton, ryhmäkoreografian tai tanssimalla opettajan valmistamassa koreografiassa.

Oppimäärä antaa valmiudet hakeutua myöhemmin tanssin ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

 

YLEINEN OPPIMÄÄRÄ YHTEENSÄ 500 TUNTIA

Opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle kyky vastaanottaa ja kokea tanssi omana taiteen alanaan ja hahmottaa se osaksi taiteen kokonaisuutta. Oman fyysisen toiminnan, luovuuden ja ryhmässä tapahtuvan vuorovaikutuksen sekä taitojen ja tietojen karttumisen kautta oppilas saa kokea elämyksiä tanssin parissa ja hän oppii ymmärtämään tanssin monimuotoisutta taidelajina.

Tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa ja elämyksiä sekä kehittää hänen taitoaan ilmaista itseään tanssin keinoin. Kehittämällä kehotietoisuutta vahvistetaan oppilaan oman identiteetin muodostumista. Harjoittelu ja myönteiset kokemukset antavat taidollisia valmiuksia ja rohkeutta tulkita tanssia persoonallisesti.

 

 

 

Opintojen laajuus on yhteensä 500 tuntia (45 min.). Opinnot jakautuvat kahteen osaan yhteisiin opintoihin, jotka suoritetaan noin 7–12-vuotiaana. Yhteisten opintojen kaksi ensimmäistä kolmen vuoden sekä teemaopintoihin, jotka ajoittuvat ikävuosille noin 12–15 v.

Oppilaat opiskelevat aluksi laajan oppimäärän mukaisesti kaksi kokonaisuutta.

 

YHTEISET OPINNOT- TANSSI 1

Ikäryhmä Opetuskerta/viikko
7–8 v. 1
8–9 v. 1
9–10 v. 1

YHTEISET OPINNOT- TANSSI 2

Ikäryhmä Opetuskerta/viikko
10–11 v. 1
11–12 v. 1

Tanssi 2 osuuden toisen vuoden jälkeen oppilas siirtyy yleisen oppimäärän Teemaopintoihin.

TEEMAOPINNOT

Ikäryhmä Opetuskerta/viikko
12–13 v. 1
13–14 v. 1
14–15 v. 1

Noin 12–15 vuoden iässä suoritettavat 200 tunnin teemaopinnot laajentavat oppilaan valmiuksia ja taitoja jo opitussa. Opinnoissa korostuvat mm. oppilaan omat vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet. Oppilas valitsee suuntautumisvaihtoehtonsa opiston laajasta tarjonnasta, joka käsittää lähes 20 eri tanssilajia.

Oppilaalle annetaan Tanssin taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän päättötodistus sen jälkeen, kun hän on suorittanut sekä yleisen oppimäärän yhteiset opinnot että teemaopinnot.

 

ERIKOISKOULUTUSOHJELMA (EK)

Erikoiskoulutuksella on opistossa pitkä perinne. Se alkoi jo vuonna 1972 kohteena varttuneemmat oppilaat ja vuodesta 1974 lähtien painopiste siirtyi lapsiin. Koulutustulokset ovat olleet erinomaiset, varsin moni oppilas on jatkanut opiskeluaan alan korkeakouluissa tai sijoittunut suoraan ammattiin.

Opetus on luokkamuotoista ja noudattaa tanssin perusopetuksen laajinta opetussuunnitelmaa antaen valmiudet ammatillisiin jatko-opintoihin. Opinnot koostuvat seitsemän vuotta kestävistä perusopinnoista (Tanssi 1, 2 ja 3) sekä viisi vuotta kestävistä syventävistä opinnoista (1 ja 2).

 

 

 

 

 

 

 

Vähintään kuusi ensimmäistä vuotta tanssiteknisenä pääaineena on klassinen baletti ja täydentävänä pääaineena nykytanssi. Myöhemmin voi valita myös nykytanssipainotteisen ohjelman, jolloin pääaineena on nykytanssi ja täydentävänä pääaineena klassinen baletti.

Koulutusohjelma sisältää lisäksi sivuaineina muita tanssilajeja, kuten esimerkiksi steppiä, karakteritanssia, afroa ja flamencoa. Koulutus sisältää myös improvisaatiota, tanssikompositiota, kehohuoltoa, Pilatesta, oheistietoutta sekä oleellisena osana runsaasti esiintymiskoulutusta.

Oppitunnit ovat neljänä ensimmäisenä vuonna kolmena – neljänä päivänä viikossa, tämän jälkeen pääsääntöisesti viitenä ja myöhemmin kuutena päivänä viikossa. Ohjelmaan kuuluvat myös kesäleirit, opettajina vierailijoita kotimaasta ja ulkomailta, sekä lukuisat matkat maamme eri tanssitapahtumiin.

Klikkaa alta Helsingin tanssiopiston laajan ja yleisen oppimäärän kokonaisopetussuunnitelmiin:
Laajan oppimäärän opetussuunnitelma
Yleisen oppimäärän opetussuunnitelma