Taiteen perusopetus

Helsingin tanssiopisto antaa yleisen ja laajan opetussuunnitelmien mukaista tanssin perusopetusta. Opetus on vuositasolla etenevää, tasot ovat esillä lukujärjestyksen yhteydessä.

Tanssin laaja oppimäärä

Kaikki alle 11-vuotiaat lapset ja nuoret, jotka opiskelevat lastentanssia, klassista balettia tai nykytanssia opiskelevat tanssia laajan opetussuunnitelman mukaisesti. Tanssin laaja oppimäärä rakentuu Helsingin tanssiopistossa varhaisiän ja valmistavista opinnoista, perusopinnoista sekä syventävistä opinnoista.

Varhaisiän opinnot on tarkoitettu alle 5-vuotiaille oppilaille ja valmistavat opinnot 6-7-vuotiaille oppilaille. Varhaisiän opintoihin kuuluvat Helsingin tanssiopistossa pääsääntöisesti tanssileikki, esibaletti ja luova tanssi, ja valmistaviin opintoihin klassinen baletti ja nykytanssi. Käyntikertoja on molemmissa opinnoissa 1-2 tuntia viikossa á 45–60 min.

Valmistavien opintojen jälkeen oppilas valitsee pääaineekseen klassisen baletin tai nyky/jazztanssin.

Perusopintojen ensimmäinen osa alkaen 8-vuotiaille koostuu klassisen baletin ja/tai nykytanssin opinnoista kolmen lukuvuoden ajan, jolloin käyntikertoja on 1–2 tuntia viikossa á 60–75 min. Kolmannen vuoden perusopintojen jälkeen oppilas voi jatkaa laajan oppimäärän perusopintoja (osa 2), tai tai siirtyä yleiseen oppimäärän opetukseen.

Laajan perusopinnot osa 2 koostuu 11–14-vuotiaitten 2-3 lukuvuoden klassisen baletin ja/tai nykytanssin opinnoista, jolloin käyntikertoja on vähintään 2 tuntia viikossa /á 75-90 min. Perusopintojen aikana oppilas harjoittelee pitkäjänteisesti sekä perehtyy aiempaa syvemmin oman lajinsa perusliikesanastoon, tyyliin ja muuhun tanssin sanastoon. Oppilas harjoittelee tanssille ominaista hienomotoriikkaa ja oivaltaa karkeamotoriikan ja hienomotoriikan eron omassa tanssimisessaan. Oppilas kehittää liikkeellä ilmaisua mielikuvien ja luovien harjoitteiden avulla. Laajan oppimäärän perusopintojen jälkeen oppilas saa perusopintojen päättötodistuksen. Tämän jälkeen oppilas voi siirtyä syventäviin opintoihin tai yleisen oppimäärän opetukseen.

Syventävien opintojen sivuaineita ovat muut tanssilajit, kehonhuolto sekä erityiskurssit kuten tanssitieto, tanssin historia ja ravitsemustieto. Tanssin laajan oppimäärän syventävät opinnot koostuvat 14-18-vuotiaiden 3-6 lukuvuoden klassisen baletin ja/tai nykytanssin opinnoista jolloin käyntikertoja on 2-4 tuntia viikossa /á 75-90 min. Syventäviin opintoihin kuuluu päättötyön suorittaminen. Päättötyö voi olla joko soolo- tai ryhmätanssi tai oma koreografia. Syventävissä opinnoissa oppilas kehittää tanssitekniikkaansa monipuolisesti vaikeusastetta lisäten. Oppilas kehittää tanssillista ajatteluaan ja ymmärtämystään tekniikan, liikkeen ilmaisullisen muodon ja ilmaisun kertovan sisällön välisestä yhteydestä. Oppilas harjoittelee tanssin suorituspuhtautta.

Kun laajan oppimäärän tuntimäärät ovat täyttyneet ja oppilas on suorittanut päättötyön, hän saa syventävien opintojen päättötodistuksen. Tämä todistus on samalla koko tanssin laajan oppimäärän päättötodistus. Todistuksessa on sekä sanallinen että numeroarviointi.

Tanssin yleinen oppimäärä (alk. 11 v.)

Tanssin yleisen oppimäärän opetuksen tavoitteena on saada oppilas kokemaan tanssin ja liikunnan iloa. Tavoitteena on myös saavuttaa kyky vastaanottaa ja kokea tanssi omana taiteenalanaan ja hahmottaa se osana taiteen kokonaisuutta. Jokainen oppilas saa tasonsa ja ikänsä mukaista opetusta. Oppilasta ohjataan keskittyneeseen, määrätietoiseen ja pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä ymmärtämään toiston merkitys harjoittelussa ja oppimisessa. Häntä ohjataan rakentavaan toimintaan yksilönä ja ryhmän jäsenenä. Tanssikasvatus tukee osaltaan myös oppilaan fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia sekä kasvua eheäksi aikuiseksi. Toiminnassa luodaan myös pohjaa kulttuurimyönteisyydelle, elinikäiselle tanssinharrastukselle ja oppimiselle, sekä kannustetaan oppilasta osallistumaan erilaisiin tanssin tapahtumiin ja esityksiin myös katsojana ja kokijana.

Yleisessä oppimäärässä oppilas voi valita tanssilajikseen minkä tahansa tanssiopiston tanssilajeista ja edetä siinä (tai useammassa lajissa) opetussuunnitelman mukaisesti. Yleinen oppimäärä koostuu kymmenestä opintokokonaisuudesta. Yksi opintokokonaisuus muodostuu yhden lukuvuoden (tai vastaavan tuntimäärän) pituisesta opintojaksosta. Opintokokonaisuuksia voi kerätä yhden lajin opiskelusta, tai useista eri lajeista vähintään 1 x 60 min viikko/lukuvuosi. Suoritetuksi opintokokonaisuudeksi voi myös liittää varhaisiän ja valmistavat tanssiopinnot (vain yksi opintokokonaisuus). Oppilas voi myös käydä useammalla viikkotunnilla eri lajeissa ja näin suorittaa useamman kuin yhden opintokokonaisuuden lukuvuodessa.

Yleisen oppimäärän päättötodistus annetaan opintojen päättyessä Helsingin tanssiopistossa, tai pyydettäessä jo opintojen aikana kymmenen opintokokonaisuuden tultua suoritetuksi.

Erikoiskoulutusohjelma (EK)

Erikoiskoulutuksella on opistossa pitkä perinne. Se alkoi jo vuonna 1972 kohteena varttuneemmat oppilaat ja vuodesta 1974 lähtien painopiste siirtyi lapsiin. Koulutustulokset ovat olleet erinomaiset, varsin moni oppilas on jatkanut opiskeluaan alan korkeakouluissa tai sijoittunut suoraan ammattiin.

Koulutus antaa liikunnallisesti lahjakkaille lapsille mahdollisuuden tutustua tanssiin laajemmin ja elävänä taidelajina, sillä vilkas esiintymistoiminta on keskeinen osa koulutusta. Liikunnanhan on myös todettu vaikuttavan positiivisesti lapsen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Luokasta muodostuu myös nopeasti tiivis ja turvallinen kaveripiiri, josta usein saa alkunsa monta syvää ja elinikäistä ystävyyssuhdetta. Jokainen lapsi saa myös tuekseen oman ison siskon ylemmältä laajan koulutuksen luokalta.

Opetus on luokkamuotoista ja noudattaa tanssin perusopetuksen laajinta opetussuunnitelmaa antaen valmiudet ammatillisiin jatko-opintoihin. Kuusi ensimmäistä vuotta tanssiteknisenä pääaineena on klassinen baletti ja täydentävänä pääaineena nykytanssi, myöhemmin voi valita myös nykytanssipainotteisen ohjelman. Lisäksi koulutukseen kuuluu muita tanssitekniikoita, kuten esim. karakteritanssi, steppi, afro, oheistietous sekä oleellisena osana esiintymiskoulutus. Oppitunnit ovat neljänä ensimmäisenä vuonna kolmena – neljänä päivänä viikossa, tämän jälkeen pääsääntöisesti viitenä ja myöhemmin kuutena päivänä viikossa. Ohjelmaan kuuluvat myös kesäleirit, opettajina vierailijoita kotimaasta ja ulkomailta, sekä lukuisat matkat maamme eri tanssitapahtumiin.

Teemme yhteistyötä tanssifysioterapeutti Pasi Sinisalon kanssa. Pasi tekee EK-oppilaille tanssijan lihastasapainokartoituksia, vastaa EK-luokkien kehonhuollosta ja tarvittaessa opettajat ohjaavat oppilaita yksilöfysioterapiaan Pasin vastaanotolle Fysioterapia Kroppaan. Lisätietoja: www.fysioterapiakroppa.com

Lukuvuonna 2021–2022 erikoiskoulutusluokkien ikäryhmät ovat:

8–10-vuotiaiden Kipinät. Kausi 2021-22 on luokan toinen vuosi, tunnit kolmena päivänä viikossa.
11–13-vuotiaat Salamat. Kausi 2021-22 on luokan viides vuosi, tunnit neljänä päivänä viikossa.
14–15-vuotiaat Kiteet. Kausi 2021-22 on luokan kahdeksas vuosi,  tunnit viitenä päivänä viikossa.
15–18-vuotiaat Ylin luokka. Luokka on opiskellut yhdeksän vuotta tai enemmän, tunnit kuutena päivänä viikossa.

Oppilaat näille luokille valitaan näytteen perusteella. Luokille voi myös hakea niiden koulutuksen jo alettua. Muille kuin alimman luokan pyrkijöillä tulee olla klassisen baletin opintoja siten, että pystyy etenemään luokan mukana.
Lisätiedot luokille hakemisesta täältä.